นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 19 มี.ค. 63
นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอข้อมูลการปฏิบัติราชการ โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และพัฒนากร เข้ารับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามประเด็นการตรวจ “การขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี2563 โดยมีประเด็นดังนี้
1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เน้นย้ำการเร่งสร้างรายได้ โดยขับเคลื่อนงานเรื่องเกษตรอินทรีย์/อาหารปลอดภัย
2.การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำเรื่องการประกาศการลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ทราบอย่างทั่วถึง และการเพิ่มสมาชิกให้ได้ตามเป้าหมาย3.การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เน้นย้ำให้ทุกอำเภอจัดทำจุดตัวอย่างอำเภอละ 1 ครัวเรือน โดยการทำงานแบบบูรณาการกับโครงการสัมมาชีพชุมชน /เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนกิจกรรม 3 ด้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)