ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 12 ก.พ. 2563
นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563
โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปผลการดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
– การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระฟ้องคดีแพ่ง จำนวน 18 โครงการ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เตรียมส่งฟ้อง จำนวน 41 โครงการ และชำระหนี้ครบไปแล้ว 9 โครงการ
– การเร่งรัดการเบิกจ่าย
– การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อแบ่งเบาภาระช่วยเหลือสมาชิก
– การพิจารณาอนุมัติโครงการ ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 528,300 บาท ปะเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 33 โครงการ เป็นเงิน 6,600,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)