ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมจัดทำรายล่ะเอียดกิจกรรมโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อ “Change For Good”

<<จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 2 ม.ค. 2563 เวลา 15.00 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุม หัวหน้ากลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมจัดทำรายล่ะเอียดกิจกรรมโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อ “Change For Good” งานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิน 43,151,552 บาท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)