พัฒนาชุมชนใสสะอาด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2566

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566

 

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 2 สำนักงานสะดวก

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 5 นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

 

(Visited 1 times, 1 visits today)