พัฒนาชุมชนใสสะอาด

แผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 2565

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

 

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รับทราบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)