พัฒนาชุมชนใสสะอาด

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)