ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2561 / 14.34 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ครุภัณฑ์สำนักงาน 12 รายการ) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561 / 16.22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561 / 16.21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561 / 10.11 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทจักรยาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2561 / 11.28 น.

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 36 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2561 / 11.18 น.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือ)

ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2561 / 11.15 น.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทจักรยาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)