ดาวน์โหลด
23 เมษายน 2561 / 11.42 น.

รายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) การจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)