ดาวน์โหลด
23 กรกฎาคม 2561 / 16.35 น.

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุด Giftset ผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึก โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
23 กรกฎาคม 2561 / 16.30 น.

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอต สื่ออัตลักษณ์ชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2561 / 14.43 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 36 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2561 / 14.40 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสนาม ประเภทเสื้อชูชีพ และเต็นท์สนาม จำนวน 7 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2561 / 14.38 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 37 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2561 / 14.34 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ครุภัณฑ์สำนักงาน 12 รายการ) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561 / 16.22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561 / 16.21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)