ร่วมประชุมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 19 เม.ย. 2561 เว [...]

อ่านต่อ