ประชุมการมอบนโยบาย/แนวทาง เรื่อง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท และโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ผ่านระบบ VDO conference

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วม [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัดและนโยบายรัฐบาล ในไตรมาส 2-4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต [...]

อ่านต่อ