นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการขับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งกระจายรายได้สู่พื้นที่ โดยการนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาสร้างมูลค่าสร้างรายได้แก่ประชาชน ณ บ้านทางสาย ม.9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือน

<ประจวบคีรีขันธ์> 31 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นางย [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด (คสป.) คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวล [...]

อ่านต่อ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเล็จ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พช.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าประชารัฐ คัดของดีประจวบฯ ขาย [...]

อ่านต่อ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (OTOP สัมมาชีพ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และโครงการตลาดประชารัฐ)

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 26 ม.ค. 2561  เว [...]

อ่านต่อ

การแสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – มะริด ณ จังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 24-29 มกราคม 256 [...]

อ่านต่อ