ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงาน  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ โคกหนองนาโมเดล ด้วยหลัก บวร(บ้าน วัด ราชการ) ภายใต้โครง การชาวประจวบคีรี ขันธ์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างตน สร้างชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม