ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กพสจ.)

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กพสจ.) ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการรวมพลังสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2562 และโครงการสตรีกับการส่งเสริมวันัยจราจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)