กิจกรรม “จปฐ. UPDATE : HAPPINESS FOR ALL 2019”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>>วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 13.30 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดกิจกรรม “จปฐ. UPDATE : HAPPINESS FOR ALL 2019”ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานฯ พร้อมนำผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และตัวอย่างครัวเรือน เข้าร่วมสาธิตการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดนำร่อง 1 เดียวในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) ปี 2562 แบบ 100%

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้นำข้อมูล จปฐ.กับข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ มายืนยันกันระหว่าง คนที่ได้รับการสำรวจว่าจน (survey-based) และคนที่มาลงทะเบียนว่าจน (register-based) นอกจากนี้ข้อมูล จปฐ. ยังเป็นเครื่องมือช่วยชี้เป้า ว่าปัญหาคืออะไร อยู่ตรงไหน ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น เป็นข้อมูลกลางของประเทศ ที่นำไปยึดถือ ใช้อ้างอิงได้ ทำให้หน่วยงานรัฐโปร่งใส่ มีธรรมาภิบาล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน และบริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) : CAT ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) โดยการนำเทคโนโลยีโมบายล์แอปพลิเคชั่น (Mobile Application), คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 ได้มีการนำร่องจัดเก็บข้อมูลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเริ่มจัดเก็บช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ และคาดว่าระบบนี้จะสามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 2564
ดังนั้น ข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญสุด โดยตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 นี้ จะมีอาสาสมัครลงพื้นที่ทั่วประเทศไปเคาะประตูบ้านท่านเพื่อสอบถาม และจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลที่ได้จะไม่กระทบสิทธิ์ใดๆ ของท่าน ตรงกันข้ามจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและครอบครัว จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา บนหลักคิดที่ว่า “ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง”

(Visited 1 times, 1 visits today)