ปฐมนิเทศสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) รอบที่ 1/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฐมนิเทศสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) รอบที่ 1/2562 จำนวน 40 ราย เพื่อทำสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 1,600,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)