เตรียมความพร้อมโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<ประจวบคีรีขันธ์> 6 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางอำนวยนาถ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก โดยมี นายจิรบูลย์ จันปุ่ม พัฒนาการอำเภอทับสะแก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.แสงอรุณ ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)