ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด (คสป.) คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายเชิด จินะเป็งกาศ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด (คสป.) คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561

โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมฯ
ได้มีการนำเสนอเป้าหมายการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการของคณะทำงานฯ (คสป.) ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)