นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเล็จ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าประชารัฐ คัดของดีประจวบฯ ขายห้างดังหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ มุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำรายได้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงยั่งยืน

(26 ม.ค. 61) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเล็จ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็น การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รก.พจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่ง

นายอภิชาติ กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในระดับฐานราก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า “แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  ให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตโดยตรงกับผู้บริโภค  ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วย  จึงได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและสินค้า เกิดการสร้างอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวให้มีความสุขยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่   กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดประชารัฐ  รวม 3 ประเภท   จำนวน   64   บูธ  กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจาก 7 จังหวัด ได้แก่  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  นครปฐม ปทุมธานี และนครนายก และการเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าช้อปประชารัฐในห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์

“เมื่อหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า เครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทุกจังหวัด ผู้นำชุมชน กลุ่ม  องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน สามารถบูรณาการความร่วมมือและช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตลาดประชารัฐ” ขึ้นแล้ว หากทุกฝ่ายร่วมกันรักษามาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้บริโภค ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของตลาดร่วมกัน  “ตลาดประชารัฐ” จะช่วยสร้างงาน สร้างโอกาส  และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างมั่นคง เกิดความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

Cr. http://www.banmuang.co.th/news/region/101302

(Visited 1 times, 1 visits today)