การแสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – มะริด ณ จังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

|
เข้าชม 0 ครั้ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 24-29 มกราคม 2561
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการแสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – มะริด ณ จังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 41 ราย จากกลุ่ม OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กทม. ชุมพร สินค้าประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา เครื่องประดับ ฯลฯ อีกทั้งยังมีการเจรจาธุรกิจร่วมกับผู้นำเมียนมาร์  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี เป็นประธานฝ่ายไทย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมะริด เป็นประธานฝ่ายเมียนมาร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม เป็นประธานในการประชุมเจรจาธุรกิจ ร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานในพิธีเปิด มากกว่า 1000 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)