ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2561 / 17.50 น.

ลงพื้นที่ซักซ้อมความรู้ความเข้าใจการจัดเวทีพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ทีมขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

<จังหวัดประจวบคีรีขันธ์> วันที่ 15 มีนาคม 2561 นา [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์