ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2561 / 13.01 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 ร่วมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินอุดหนุน และประเภทเงินทุนหมุนเวียน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 30 เม.ย. 2561 เว [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

23 เมษายน 2561 / 11.42 น.

รายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) การจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ลิงค์แบนเนอร์